Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Identifikácia a hodnotenie alejí a stromoradí vo vybranom katastrálnom území
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra ekológie - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Lýdia Končeková, PhD.
Abstrakt: Vodné toky a komunikácie so sprievodnou vegetáciou sú dôležitým krajinotvornym prvkom a vytvárajú obraz krajiny. Zeleň v blízkosti komunikácií je často jediným prvkom, ktorý môže čiastočne zmenšiť negatívny tlak dopravy na prírodu a krajinu. Sprievodná zeleň vodných tokov predstavuje v krajine stabilizačný prvok. Cieľom teoretickej časti bakalárskej práce je definovať pojmy, ktoré sa problematiky alejí a stromoradí týkajú (historické hľadisko, pozitívne a negatívne dopady, obnova, zakladanie a starostlivosť). Cieľom praktickej časti práce bude na základe metodiky mapovania alejí terénnym výskumom zhodnotiť vybrané parametre mapovaných prvkov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-EMZ environmentálny manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.