Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic:
Zhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtu
State of topic:
approved (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Marián Kočner, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students:2
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
doc. Ing. Marián Kočner, PhD.
Summary:
V poslednom období je transformácia verejnej správy a s ňou spätá decentralizácia verejných financií oblasťou, ktorá sa dynamicky rozvíja a mení a tým ovplyvňuje každodennú existenciu štátu, obcí a tiež samotných obyvateľov. Cieľom práce bude: -spoznať a pochopiť systém fungovania verejnej správy SR na základe východiskových teoretických poznatkov, - oboznámiť sa s jednotlivými vývojovými etapami reformy verejnej správy, -analyzovať rozpočtové príjmy a výdavky za sledované obdobie a vykonať ich vzájomnú komparáciu, -identifikovať a charakterizovať problémy, ktoré súvisia s financovaním rozpočtu.

There are no limitations of the topic