Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vývoj vybraných sociálnych indikátorov a ich vplyv na mieru rizika chudoby v podmienkach SR
Stav témy: schválené (Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Marián Kováčik, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Marián Kováčik, PhD.
Abstrakt: Ohrozenie chudobou je jednou z prioritných oblastí, na ktoré sa zameriavajú členské štáty EÚ. Strategický dokument Európa 2020 je programom členských štátov, ktorý sa zameriava na inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast ako prostriedok na prekonanie štrukturálnych nedostatkov európskej ekonomiky. Vo vzťahu k tejto stratégii bola na Slovensku prijatá Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe, ktorá určuje smerovanie verejných politík SR v sociálnej oblasti. Diplomová práca sa bude zameriavať na vymedzenie chápania chudoby v podmienkach SR a so zreteľom na mieru zamestnanosti ako jednej z príčin chudoby. Hlavným cieľom bude zhodnotenie vybraných sociálnych indikátorov a analýza ich vplyvu na mieru rizika ohrozenia chudobou.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.