Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Fyziologická charakteristika genotypov pšenice s vysokým obsahom antokyánov v zrne.
Stav témy: schválené (prof. Ing. Marián Brestič, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
--
Navrhol: prof. Ing. Marián Brestič, CSc.
Abstrakt:
Práca bude zameraná na charakterizovanie širokého súboru genotypov tzv. modrých pšeníc, s vysokým obsahom antokyánov v zrne z hľadiska, rastu, produkcie, fotosyntézy, reakcií rastlín na stresové faktory prostredia, ako aj z hľadiska dynamiky tvorby antokyánov. Výskum modrých pšeníc sa radí medzi zabudnuté, resp. nové témy. V súčasnosti prináša nielen nové poznatky z hľadiska fyyiológie a biochémie pšenice, ale aj z hľadiska perspektív vo výžive ľudí.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia