Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Evidencia a účtovanie zásob v účtovníctve podnikateľských subjektov
State of topic: approved (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Iveta Košovská, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: Ing. Iveta Košovská, PhD.
Summary: Vo väčšine účtovných jednotiek s výrobnou a obchodnou činnosťou tvoria zásoby významnú zložku obežného (krátkodobého) majetku. Z tohto dôvodu sa musí venovať primeraná pozornosť ich evidencii počas účtovného obdobia, na základe čoho sa získajú správne údaje pre zaúčtovanie účtovných prípadov vzniknutých v účtovnej jednotke počas účtovného obdobia a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Forma a druh zásob sú závislé od predmetu činnosti účtovnej jednotky (výrobná činnosť, obchodná činnosť alebo poskytovanie služieb). Zásoby môžeme členiť z hľadiska spôsobu obstarania nasledovne: 1.obstarané z externého prostredia, prevažne nákupom: •materiál, •tovar, 2.zásoby vlastnej výroby: •nedokončená výroba, •polotovary, •výrobky, •zvieratá.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
B-UCT Accounting-- not entered -- -- not entered --

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.