Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Evidencia a účtovanie dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
State of topic: approved (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students:
2
Academic year:
2018/2019
Proposed by: Ing. Iveta Košovská, PhD.
Summary:
Zabezpečovanie podnikateľskej činnosti vyžaduje, aby podnik disponoval požadovaným objemom a štruktúrou hmotných prostriedkov (stavby, budovy, stroje, zásoby, inventár) a nehmotných vecí (softvér, licencie, ochranné známky, autorské práva), ktoré tvoria majetok podnikateľa. Stav a pohyb majetku tvorí významnú súčasť predmetu účtovníctva. Dlhodobý majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok. Štruktúra dlhodobého majetku je nasledovná: • dlhodobý nehmotný majetok (DNM) • dlhodobý hmotný majetok (DHM) • dlhodobý finančný majetok (DFM) • dlhodobé pohľadávky (DP). Bakalárska práca sa zaoberá evidenciou a účtovaním dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-UCT Accounting

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.