Prehľad vypísaných tém - Katedra účtovníctva (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Evidencia a účtovanie dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
Stav témy: schválené (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra účtovníctva - FEM
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Zabezpečovanie podnikateľskej činnosti vyžaduje, aby podnik disponoval požadovaným objemom a štruktúrou hmotných prostriedkov (stavby, budovy, stroje, zásoby, inventár) a nehmotných vecí (softvér, licencie, ochranné známky, autorské práva), ktoré tvoria majetok podnikateľa. Stav a pohyb majetku tvorí významnú súčasť predmetu účtovníctva. Dlhodobý majetok je majetok, ktorého doba použiteľnosti, dohodnutá doba splatnosti alebo vyrovnania iným spôsobom pri vzniku účtovného prípadu je dlhšia ako jeden rok. Štruktúra dlhodobého majetku je nasledovná: • dlhodobý nehmotný majetok (DNM) • dlhodobý hmotný majetok (DHM) • dlhodobý finančný majetok (DFM) • dlhodobé pohľadávky (DP). Bakalárska práca sa zaoberá evidenciou a účtovaním dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-UCT účtovníctvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.