Prehľad vypísaných tém - Katedra účtovníctva (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Evidencia a účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra účtovníctva - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Ing. Iveta Košovská, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca sa zaoberá evidenciou a účtovaním nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte. Nákladom sa rozumie zníženie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Náklad je peňažné vyjadrenie majetku a služieb spotrebovaných pre účely podnikateľskej činnosti. Výnosom sa rozumie zvýšenie ekonomických úžitkov účtovnej jednotky v účtovnom období, ktoré sa dá spoľahlivo oceniť. Výnos je realizácia majetku a služieb vyjadrená v peňažných jednotkách.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-UCT účtovníctvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.