Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Evidencia a účtovanie krátkodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
State of topic:
approved (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Iveta Košovská, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Accountancy - FEM
Max. no. of students:
2
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Summary:
Zabezpečovanie podnikateľskej činnosti vyžaduje, aby podnik disponoval požadovaným objemom a štruktúrou hmotných prostriedkov (stavby, budovy, stroje, zásoby, inventár) a nehmotných vecí (softvér, licencie, ochranné známky, autorské práva), ktoré tvoria majetok podnikateľa. Stav a pohyb majetku tvorí významnú súčasť predmetu účtovníctva. Krátkodobý majetok sa v jednotlivých fázach hospodárskej činnosti zúčastňuje najviac jeden rok. Je súčasťou prevádzkového cyklu – kolobehu, mení jednu formu na inú. V zmysle usporiadania a obsahového vymedzenia položiek súvahy tvorí podstatnú časť obežného majetku. Krátkodobý majetok sa člení na: •zásoby, •krátkodobé pohľadávky, •krátkodobý finančný majetok. Bakalárska práca sa zaoberá evidenciou a účtovaním krátkodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-UCT Accounting

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.