Přehled vypsaných témat - Katedra účtovníctva (FEM)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Evidencia a účtovanie krátkodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Iveta Košovská, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantující pracoviště:
Katedra účtovníctva (FEM)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:
2018/2019
Navrhl:
Abstrakt: Zabezpečovanie podnikateľskej činnosti vyžaduje, aby podnik disponoval požadovaným objemom a štruktúrou hmotných prostriedkov (stavby, budovy, stroje, zásoby, inventár) a nehmotných vecí (softvér, licencie, ochranné známky, autorské práva), ktoré tvoria majetok podnikateľa. Stav a pohyb majetku tvorí významnú súčasť predmetu účtovníctva. Krátkodobý majetok sa v jednotlivých fázach hospodárskej činnosti zúčastňuje najviac jeden rok. Je súčasťou prevádzkového cyklu – kolobehu, mení jednu formu na inú. V zmysle usporiadania a obsahového vymedzenia položiek súvahy tvorí podstatnú časť obežného majetku. Krátkodobý majetok sa člení na: •zásoby, •krátkodobé pohľadávky, •krátkodobý finančný majetok. Bakalárska práca sa zaoberá evidenciou a účtovaním krátkodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-UCT účtovníctvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.