Prehľad vypísaných tém - Katedra účtovníctva (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko: Katedra účtovníctva - FEM
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD.
Abstrakt:
Obsahom predkladanej témy je analýza a zhodnotenie existujúcich vnútropodnikových predpisov vo vybranom podnikateľskom subjekte a návrhy spočívajúce v ich aktualizácii a prípadnom doplnení o ďalšie vnútropodnikové predpisy súvisiace s činnosťou tohto subjektu.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia