Prehľad vypísaných tém - Katedra účtovníctva (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Súvislosti vývoja dane z pridanej hodnoty a ekonomickej trestnej činnosti na území Slovenska
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Jozef Bojňanský, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra účtovníctva - FEM
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Obsahom predkladanej témy je analýza a zhodnotenie vývoja dane z pridanej hodnoty, a to predovšetkým z hľadiska jej legislatívnych zmien vo väzbe na potencionálnu, prípadne identifikovanú ekonomickú trestnú činnosť s možným odhadovaným dopadom na príjmovú stránku štátneho rozpočtu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-UCT účtovníctvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.