Prehľad vypísaných tém - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Zabezpečovanie miestnych verejných služieb vo vybranej miestnej samospráve
Stav témy: schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Ing. Maroš Valach, PhD.
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce bude v súčasných podmienkach zhodnotiť a komparovať formy zabezpečovania vybraných miestnych verejných služieb vo vybranej samospráve. Súčasťou práce bude analýza vývoja a komparácia výdavkov na zabezpečenie miestnych verejných služieb prostredníctvom benchmarkingových indikátorov. Pozornosť bude venovaná zhodnoteniu spokojnosti občanov s kvalitou poskytovaných služieb. Výstupom budú konkrétne návrhy pre zlepšenie súčasného stavu. Pri spracovaní bakalárskej práce budú využité primárne aj sekundárne zdroje údajov.
Zrušené:
áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.