Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci
Stav témy: schválené
Vedúci práce: doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra udržateľného rozvoja - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Abstrakt: Práca je zameraná na rozbor a hodnotenie vybraných environmentálnych a ekologických indikátorov vhodných na evaluáciu udržateľného rozvoja vo vybranej obci s priamym alebo nepriamym vplyvom, resp. dopadom na kvalitu života jej obyvateľov pri zohľadnení princípov šetrného (citlivého) využívania ekosystémových služieb. Dosiahnuté výsledky budú konfrontované s výsledkami z porovnateľných obcí, pričom sa identifikujú príčiny vzniku sledovaných javov. V závere práce sa navrhnú možné spôsoby riešenia nedostatkov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.