Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Hodnotenie vybraného súboru očakávaných vplyvov výstavby lanovky na vrch Zobor
Stav témy: schválené
Vedúci práce: doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra udržateľného rozvoja - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. Ing. Alexander Fehér, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je hodnotiť aktuálne využívanie územia a lesného ekosystému, možnosti a perspektívy udržateľného využívania tohto priestoru a vybraný súbor očakávaných vplyvov plánovanej výstavby lanovky na vrch Zobor. Merateľné parametre budú kvantifikované a hodnotené štatisticky. Študent v práci preukáže schopnosť uplatnenia environmentálno-manažérskych postupov a hodnotovo orientované chápanie environmentálnych systémov, schopnosť uplatnenia interdisciplinárneho štúdia krajiny, vrátane postupov hodnotenia kultúrnych, historických a iných humánnych a sociálnych aspektov. V práci sa pripravia podklady pre návrh na optimalizáciu využívania a ochrany vybraného lesného ekosystému.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.