Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vývoj a možné scenáre budúceho smerovania Spoločnej poľnohospodárkej politiky.
State of topic: approved
Thesis supervisor: doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Faculty: Faculty of Economics and Management
Supervising department: Department of Finance - FEM
Max. no. of students: 1
Academic year:2018/2019
Proposed by: doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Summary: Bakalárska práca analyzuje minulosť,súčasnosť a budúce smerovanie SPP (CAP) s dôrazom jej budúceho vplyvu na rentabilitu a iné ekonomické ukazovatele poľnohospodárskych podnikov v SR.

There are no limitations of the topic