Prehľad vypísaných tém - Katedra financií (FEM)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Zhodnotenie vplyvu štandardných a neštandardných nástrojov ECB pri riešení ekonomickej krízy v podmienkach EU.
Stav témy: schválené (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Serenčéš, PhD.
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko:
Katedra financií - FEM
Max. počet študentov:1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Bakalárska práca analyzuje a zhodnocuje potenciál ECB a nástrojov menovej politiky v podmienkach EU.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia