Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Environmentálne determinanty kvality života v obci ...
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Daniela Halmová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra udržateľného rozvoja - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Daniela Halmová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je analyzovať a zhodnotiť možnosť využitia niektorých environmentálnych indikátorov udržateľného rozvoja pre hodnotenie kvality životného prostredia ako determinantov kvality života na vidieku. Študent spracuje dostupnú literatúru súvisiacu s témou práce. V rámci terénneho prieskumu sa zameria na zber potrebných údajov, súvisiacich s vybranými indikátormi, prípadne navrhne nový, ktorý môže vplývať na kvalitu života obyvateľov. Údaje rozanalyzuje, vyhodnotí a navrhne reálne opatrenia na zlepšenie kvality života obyvateľov obce.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.