Prehľad vypísaných tém - Katedra financií (FEM)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Zhodnotenie príjmov a výdavkov vybranej obce
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Garantujúce pracovisko: Katedra financií - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol: Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Abstrakt:
Práca sa zaoberá finančným hospodárením rozpočtu vybranej obce. Hodnotí vývoj vo vybranom časovom horizonte a na základe dosiahnutých výsledkov stanovuje odporúčania a opatrenia na zvyšovanie transparentného a efektívneho hospodárenia s verejnými prostriedkami.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia