Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Finančno-ekonomická analýza podniku a jej využitie pri riadení rizík
State of topic:
approved (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Finance - FEM
Max. no. of students:
2
Academic year:
2018/2019
Proposed by:
Ing. Zuzana Strápeková, PhD.
Summary:
Cieľom záverečnej práce je na základe uskutočnenej finančno-ekonomickej analýzy identifikovať riziká vybraného podniku a navrhnúť spôsoby eliminácie. Analýzou hodnotíme súčasný stav v podniku, porovnávame dosiahnuté výsledky s plánom a navrhujeme možnosti riešenia do budúcna. V teoretickej časti práca definuje finančnú analýzu, jej metódy a ukazovatele, charakterizuje riziko, jeho členenie a nástroje jeho eliminácie.

There are no limitations of the topic