Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Pracovnoprávne vzťahy v SR a vo vybranom štáte EU
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. JUDr. Zuzana Ilková, PhD.
Abstrakt: Anotácia: Bakalárska práca bude zameraná na úpravu pracovnoprávnych vzťahov a jej realizáciu v podmienkach konkrétneho zamestnávateľa. Cieľom práce je poukázať na právne postavenie, práva a povinnosti zamestnávateľa, právne postavenie, práva a povinnosti zamestnancov. Súčasťou práce bude komparácia úpravy pracovnoprávnych vzťahov v SR a vo vybranom štáte EU s dôrazom na vymedzenie závislej práce a na hmotné zabezpečenie zamestnancov v prípade ukončenia pracovného pomeru z dôvodu organizačných zmien na strane zamestnávateľa.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.