Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Zhodnotenie dopadov kriminalitity na jej vplyv na rozvoj vybraných regiónov SR
Stav témy: schválené (Ing. Ľubica Rumanovská, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra európskych politík - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Ľubica Rumanovská, PhD.
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce bude analyzovať úroveň kriminality vo vybraných regiónoch SR, klasifikovať jednotlivé druhy kriminality a zhodnotiť dopady na kvalitu života a úroveň rozvoja jednotlivých regiónov v rámci SR. Mnohé súčasné problémy rurálnych území vplývajú na značnú časť ich populácie, pričom zvyšovanie regionálnych disparít v neprospech vidieckych území ešte zhoršuje ich pozíciu. Ak sa k rôznym problémom väčšiny rurálnych území (pokles obyvateľstva, starnutie, nezamestnanosť, strata hospodárskych funkcií, sociálna odkázanosť a pod.), pridruží kriminalita, môže to znamenať ich ešte väčšiu marginalizáciu a úpadok. Z dôvodu nepriaznivých tendencií vývoja kriminality vo viacerých rurálnych regiónoch Slovenska je potrebné zamerať pozornosť aj na výskum kriminality. Práca zhodnotí negatívne dopady na ekonomický a sociálny rozvoj vybraných území SR a identifikuje problémové územia SR z pohľadu kvality života a ekonomického rozvoja.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.