Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom vo vybraných obciach
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Marián Kotrla, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Mgr. Marián Kotrla, PhD.
Abstrakt: Cieľom záverečnej práce bude zhodnotenie súčasného stavu nakladania s komunálnym odpadom vo vybraných obciach. Parciálnym cieľom bude aj návrh na zlepšenie nakladania s odpadom v rámci sledovaného územia v kontexte udržateľného rozvoja. Na základe dotazníkového prieskumu študent vypracuje analýzu vzťahu obyvateľstva k udržateľným spôsobom nakladania s odpadom v obciach. Stav a možnosti lokálneho odpadového hospodárstva študent spracuje aj metódou SWOT analýzy.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu -- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.