Prehľad vypísaných tém - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Podpora športu na úrovni miestnych územných samospráv
Stav témy: schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť aktuálny systém podpôr a financovania športu na úrovni vybraných miest/obcí, charakterizovať, analyzovať a komparovať nefinančné a finančné nástroje a zdroje (z vlastného rozpočtu, štátnych dotácií, programov EÚ, ako doplnkových zdrojov a zo súkromných zdrojov a i.) zamerané na podporu športových klubov a mládežníckych združení pôsobiacich na území miest/obcí. Identifikovať kľúčové problémy a nedostatky podporných mechanizmov a financovania a navrhnúť systémové opatrenia na zlepšenie. Práca sa bude realizovať vo vybraných subjektoch miestnej územnej samosprávy.
Zrušené:
áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.