Prehľad vypísaných tém - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Ciele a meranie ich dosahovania v miestnej územnej samospráve
Stav témy:
schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt: Cieľom DP bude zhodnotiť súlad cieľov a merateľných ukazovateľov Programov rozvoja miest/obcí ako základného komplexného strednodobého programového a rozvojového dokumentu samosprávy s cieľmi a merateľnými ukazovateľmi programového rozpočtu mesta/obce. Súčasťou primárneho výskumu bude aj zhodnotenie spôsobov, akým sa meria pokrok, to znamená zosúladenie merateľných ukazovateľov v Programoch rozvoja a v programových rozpočtoch miest/obcí. V rámci syntézy budú identifikované chyby a prezentované návrhy na systémové zlepšenia. Téma bude aplikovaná vo vybraných miestnych územných samosprávach.
Zrušené:
áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.