Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Zhodnotenie Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov
Stav témy:
schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom DP je analyzovať a zhodnotiť plnenie akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov po uplynutí troch rokov po ich schválení. Akčné plány boli vládou Slovenskej republiky schválené ako záväzné dokumenty zamerané na odstraňovanie sociálno-ekonomického zaostávania a znižovanie vysokej miery nezamestnanosti najmenej rozvinutých okresov. Téma DP nadväzuje na bakalársku prácu. Analýza a zhodnotenie sa bude týkať najmä realizácie systémových a podporných opatrení a úloh na zabezpečenie plnenia akčného plánu, časového harmonogramu plnenia jednotlivých úloh, spôsobov a zdrojov financovania projektov v rámci monitorovania a hodnotenia dosiahnutého pokroku v zlepšení ekonomickej a sociálnej situácii v danom okrese. Práca vyústi do spracovania návrhov a odporúčaní na odstránenie prekážok. DP bude realizovaná na vzorke troch najmenej rozvinutých okresov.
Zrušené: áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.