Summary of topics offered - Department of Public Administration (FESRD)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Zhodnotenie Akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov
State of topic:
approved (Ing. Maroš Valach, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of European Studies and Regional Development
Supervising department: Department of Public Administration - FESRD
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Cieľom DP je analyzovať a zhodnotiť plnenie akčných plánov rozvoja najmenej rozvinutých okresov po uplynutí troch rokov po ich schválení. Akčné plány boli vládou Slovenskej republiky schválené ako záväzné dokumenty zamerané na odstraňovanie sociálno-ekonomického zaostávania a znižovanie vysokej miery nezamestnanosti najmenej rozvinutých okresov. Téma DP nadväzuje na bakalársku prácu. Analýza a zhodnotenie sa bude týkať najmä realizácie systémových a podporných opatrení a úloh na zabezpečenie plnenia akčného plánu, časového harmonogramu plnenia jednotlivých úloh, spôsobov a zdrojov financovania projektov v rámci monitorovania a hodnotenia dosiahnutého pokroku v zlepšení ekonomickej a sociálnej situácii v danom okrese. Práca vyústi do spracovania návrhov a odporúčaní na odstránenie prekážok. DP bude realizovaná na vzorke troch najmenej rozvinutých okresov.
Cancelled:
yes


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-RRP Regional Development and Policies of the EU

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.