Prehľad vypísaných tém - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Dlhová politika vybraných miestnych územných samospráv
Stav témy:
schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Navrhol: Ing. Eva Balážová, PhD.
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je analyzovať, komparovať a zhodnotiť dlhovú politiku vybraných subjektov miestnej územnej samosprávy, ako nástroja pre zachovanie dlhodobej finančnej stability miest a obcí so zameraním na skúmanie dlhovej kapacity, miery sebestačnosti, miery samofinancovania a pod., bude realizovaná úverová analýza dlhovej služby vybraných samospráv. Skúmané budú tiež otázky financovania investičných rozvojových projektov prostredníctvom návratných zdrojov financovania, najmä typy podmienky za ktorých sa realizujú návratné zdroje. Identifikovaný bude dopad dlhovej politiky na bežný rozpočet miest/obcí.
Zrušené:
áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.