Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Služby klientskych centier miestnych samospráv
Stav témy:
schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov:1
Navrhol:
Ing. Eva Balážová, PhD.
Abstrakt:
Cieľom DP je analyzovať, komparovať a zhodnotiť služby miestnych územných samospráv, ktoré poskytujú prostredníctvom klientských centier. V slovenských reáliách majú tieto klientské centrá rôznorodú podobu, čo do určitej miery súvisí s rôznou veľkosťou, finančnými a priestorovými možnosťami samospráv. DP môže slúžiť ako prostriedok na vzájomné učenie sa a odovzdávanie know-how klientských centier. Primárny výskum v uvedenej oblasti by mal vyústiť do návrhu zmien smerujúcich k rozšíreniu a skvalitneniu služieb poskytovaných klientskými centrami a to formou návrhu plnohodnotného klientskeho ako primárneho priestoru priamej komunikácie s klientmi úradu v podobe tzv. “front office“.
Zrušené: áno


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.