Přehled vypsaných témat - Katedra verejnej správy (FEŠRR)

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Služby klientskych centier miestnych samospráv
Stav tématu:
schváleno (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantující pracoviště: Katedra verejnej správy (FEŠRR)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt: Cieľom DP je analyzovať, komparovať a zhodnotiť služby miestnych územných samospráv, ktoré poskytujú prostredníctvom klientských centier. V slovenských reáliách majú tieto klientské centrá rôznorodú podobu, čo do určitej miery súvisí s rôznou veľkosťou, finančnými a priestorovými možnosťami samospráv. DP môže slúžiť ako prostriedok na vzájomné učenie sa a odovzdávanie know-how klientských centier. Primárny výskum v uvedenej oblasti by mal vyústiť do návrhu zmien smerujúcich k rozšíreniu a skvalitneniu služieb poskytovaných klientskými centrami a to formou návrhu plnohodnotného klientskeho ako primárneho priestoru priamej komunikácie s klientmi úradu v podobe tzv. “front office“.
Zrušeno:
ano


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.