Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Identifikácia lokalít na pestovanie energetických drevín vo vybraných územiach Slovenska
Stav témy: schválené (Ing. Martin Prčík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Martin Hauptvogl, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra udržateľného rozvoja - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Hauptvogl, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na identifikáciu lokalít vhodných na pestovanie energetických drevín vo vybraných podobne veľkých územiach (katastre, okresy) a ich porovnanie. Vhodnosť lokalít sa bude stanovovať na základe požiadaviek energetických drevín na podmienky prostredia. Zároveň sa bude porovnávať vhodnosť vybraných lokalít s lokalitami, ktoré sú stanovené zákonom o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Práca predpokladá využívanie softvérového prostredia GIS. Časť výsledkov práce budú predstavovať mapové výstupy.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu -- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.