Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Využitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetiky
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Martin Hauptvogl, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra udržateľného rozvoja - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Martin Hauptvogl, PhD.
Abstrakt: Študent v práci zmapuje sociálne a prírodné charakteristiky v katastrálnom území vybranej obce. V rámci sociálnej sféry sa zameria na základné demografické charakteristiky. Následne popíše pedologické a hydrologické charakteristiky daného územia. Upozorní na potenciálne ohrozenie pôd (napr. pôdna erózia, kontaminácia a pod.). Na základe zistených poznatkov navrhne možnosti na využitie potenciálu obce na zavedenie lokálnej energetiky (pestovanie biomasy na energetické účely) ako aj možnosti na odstránenie prípadných negatívnych dopadov ľudskej činnosti na pôdu. Jedným z výstupov práce budú mapové podklady vytvorené pomocou geografických informačných systémov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.