Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Možnosti využitia odpadového tepla v obci Bzovík
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Bakalárska práca bude zameraná na možnosti využívania odpadového tepla v obci Bzovík. V obci sa nachádza bioplynová stanica, ktorá v súčasnosti odpadové teplo nevyužíva. Cieľom bakalárskej práce bude, zistiť akým spôsobom by bolo možné využiť vznikajúce odpadové teplo v prospech rozvoja obce. Informácie potrebné na vypracovanie bakalárskej práce sú dostupné na bioplynovej stanici v obci Bzovík, v štátnych inštitúciách, informačných centrách, na internetových portáloch.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.