Prehľad vypísaných tém - Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Potenciál využívania OZE vo vybranej obci
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ján Gaduš, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Tomáš Giertl, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra regionálnej bioenergetiky - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Tomáš Giertl, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca bude zameraná na analýzu záujmovej oblasti za účelom zistenia možností využívania obnoviteľných zdrojov energie. Cieľom bakalárskej práce bude výber obce, v ktorej sa bude riešiť daná problematika a spracovanie dostupných údajov, z ktorých bude možné vyhodnotiť potenciál využívania OZE. Informácie potrebné na vypracovanie bakalárskej práce bude potrebné získať najmä zo štátnych inštitúcií. Ako ďalšie zdroje informácií môžu slúžiť zdroje z internetu, výskumných centier.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.