Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Kriminalita a jej vplyv na kvalitu života vo vybranom regióne
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: doc. JUDr. Ing. Jarmila Lazíková, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca sa zameriava na vplyv kriminality na kvalitu života jednotlivcov vo vybranom regióne, komparuje výsledky získané analýzou údajov zo sekundárnych zdrojov (príslušných štatistických databáz MV SR) s výsledkami získanými spracovaním primárnych zdrojov údajov z vlastného prieskumu medzi obyvateľmi daného regiónu. Výsledkom práce je návrh preventívnych opatrení na regionálnej, príp. miestnej úrovni.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ -- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.