Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Regionálna prepojenosť ekonomických subjektov v okrese Sabinov
Stav témy: schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Katarína Melichová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Katarína Melichová, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je identifikovať typy väzieb medzi ekonomickými subjektmi vo vybranom regióne SR, najmä so zameraním na vzťahy v dodávateľsko-odberateľskom reťazci. Práca sa osobitne bude zameriavať na vzájomnú prepojenosť ekonomických subjektov v regionálnom centre a ekonomických subjektov v jeho zázemí. Zber údajov bude uskutočnený primárne formou dotazníkového prieskumu ekonomických subjektov lokalizovaných vo vybranom regióne. Metodika práce bude založená najmä na využití metód lokalizačnej a sieťovej analýzy.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.