Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Nové modely podnikania na vidieku – prípadové štúdie vybraných startupov
Stav témy: schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Katarína Melichová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Katarína Melichová, PhD.
Abstrakt: Často sa predstava o startupe spája so začínajúcim rýchlo rastúcim podnikom, najčastejšie lokalizovaným v urbanizovaných regiónoch. Neznamená to však, že na vidieku sa nové inovatívne modely podnikania neobjavujú. V mnohých vidieckych regiónoch je nadbytok pracovných síl, čo má za následok ich odchod do urbanizovaných oblastí. V dlhom časovom období má tento trend za následok starnutie populácie a ďalší pokles atraktivity vidieka pre ekonomické aktivity. Práve nové modely podnikania môžu prispieť k intenzívnejšej valorizácii miestnych endogénnych zdrojov, tvorbe pridanej hodnoty a pracovných miest, čo má za potenciál nielen stabilizovať vidiecke ekonomiky, ale aj zabezpečiť ich udržateľný rast. Cieľom práce je identifikovať a preskúmať nové podnikateľské modely a podnikateľské startupy vznikajúce vo vidieckom priestore. Metodika práce bude založená na odhaľovaní, objavovaní a vysvetľovaní toho, ako startupy na vidieku konajú, aké sú dôvody ich konania, aké dosahujú výsledky a ako ich ovplyvňuje prostredie, v ktorom sa nachádzajú, najmä prostredníctvom riadených rozhovorov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.