Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Tretí sektor ako aktér miestneho ekonomického rozvoja v meste Nitra
Stav témy: schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Katarína Melichová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Katarína Melichová, PhD.
Abstrakt: Neziskový, resp. tretí sektor je čím ďalej tým dôležitejšou súčasťou socioekonomického systému. V podmienkach Európskej únie a aj Slovenska je významným partnerom súkromného, ale predovšetkým verejného sektora v oblasti tvorby strategických plánov rozvoja a ich implementácie na miestnej úrovni. Tretí sektor zabezpečuje funkcie celospoločenského významu, má však aj badateľný dopad na miestny rozvoj a to najmä prostredníctvom napĺňania potrieb, ktoré sú neuspokojené verejným a súkromným sektorom, prostredníctvom budovania sociálneho kapitálu, rozvoja kultúry, vzdelanostnej úrovne, integrácie znevýhodnených skupín obyvateľstva a všeobecne zvyšovaním životnej úrovne. Cieľom práce je zmapovať jednotlivé dimenzie činnosti tretieho sektora v meste Nitra a následne identifikovať ich dopad na miestny rozvoj z pohľadu občanov ako ich koncových užívateľov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.