Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Transakčné náklady implementácie programu LEADER a CLLD
Stav témy: schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Katarína Melichová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Katarína Melichová, PhD.
Abstrakt: V minulosti sa skúmanie transakčných nákladov spájalo predovšetkým s doménou súkromného sektora, avšak, v poslednom období sa čoraz častejšie vyzdvihuje nutnosť hodnotiť a kvantifikovať transakčné náklady súvisiace s rôznymi verejnými politikami. Zahŕňajú všetky náklady súvisiace s formulovaním, implementáciou a následným monitorovaním a kontrolou konkrétnych nástrojov politík. Tieto môžu vznikať tak na strane riadiaceho orgánu a ďalších relevantných inštitúcií, ale aj na strane beneficientov. Zahŕňajú napríklad náklady na certifikáciu, verejné obstarávanie, lobbying, kontrolu na mieste, vyhodnotenie žiadostí atď. Tieto náklady sú významným zdrojom neefektívnosti a generujú významný objem umŕtvenej straty. Cieľom práce je na základe prípadovej štúdie vybranej miestnej akčnej skupiny odhadnúť a kvantifikovať objem transakčných nákladov (vrátane ich identifikácie) relatívne k objemu celkovej investície.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.