Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vplyv enologických tanínov na vybrané vlastnosti vína
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2018/2019
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom diplomovej práce je zhodnotiť vplyv vybraných enologických tanínov (enologických prípravkov) na niektoré vlastnosti vína. Pokusná časť bude realizovaná vo vinárskej firme Vinum Kult. Téma DP je zvolená na základe návrhu študentky FZKI Veroniky Ďurišovej.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia