Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Podnikateľská činnosť vybranej územnosamosprávnej jednotky v SR a jej prínos
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na vymedzenie právneho postavenia obce, resp. vyššieho územného celku ako základných jednotiek územnej samosprávy, so zameraním sa na vlastnú podnikateľskú aktivitu, ktorú uskutočňuje vybraný subjekt ako samosprávna jednotka a to v skúmanom časovom horizonte s dôrazom na zhodnotenie tejto podnikateľskej aktivity, uskutočňovanej vybranou samosprávou ako podnikateľom a zhodnotenie jej prínosu pre konkrétny rozvoj obce, resp. vyššieho územného celku.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ -- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.