Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Spoločenská angažovanosť podnikateľského sektora pri podpore a rozvoji verejnoprospešných aktivít vo vybranom regióne SR
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca bude zameraná na charakteristiku verejnoprospešných aktivít v nadväznosti na podnikateľské prostredie a jeho funkciu v procese realizácie verejnoprospešných aktivít. Práca sa postupne venuje pohľadu na filantropickú angažovanosť podnikateľského sektora ako významný možnostný pilier podpory rozvoja celkovej spoločnosti, resp. vybraného regiónu. V úvodnej časti sa práca bude zaoberať širším pohľadom na danú tému, charakteristikou súvisiacich pojmov. Jadro práce vymedzí možnosť asignácie percent dane z príjmu právnických osôb, rebríček firemných filantropov, zistenie objemu poukázaných finančných a nefinančných prostriedkov na verejnoprospešné aktivity u konkrétneho podnikajúceho subjektu. Spoločensky zodpovedné firmy podporujú mnohé, vyčísliteľné aktivity v oblasti sociálnych potrieb, vzdelávania a vedy, zdravia, umenia, kultúry, ako aj životného prostredia. V praktickej časti sa práca konkrétne bude venovať vybranej spoločnosti podnikateľského prostredia, ako modelovému príkladu, ktorá poskytne údaje k analýze prerozdelenia finančných prostriedkov, ako aj ich použitia v jednotlivých podporovaných oblastiach záujmu za sledované časové obdobie.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RVT rozvoj vidieka a vidieckeho turizmu

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.