Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Spolupráca subjektov verejného sektora a mimovládnych neziskových organizácií na regionálnej a miestnej úrovni v SR
Stav témy: schválené (prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra práva - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: JUDr. Jana Ďurkovičová, PhD.
Abstrakt: Práca bude zameraná na vymedzenie právneho postavenia verejného sektora a jeho subjektov a mimovládnych neziskových organizácií, ako predstaviteľov tretieho sektora a na vymedzenie možnosti vzniku partnerstiev týchto subjektov. Monitorované a zmapované budú hlavné oblasti spolupráce, priaznivé, resp. nepriaznivé podmienky pre rozvoj MNO, zdroje ich financovania. Práca poukáže na oblasti, v ktorých sa so strany štátu s aktivitou MNO počíta a oblasti, v ktorých dnes MNO aktívne poskytujú a realizujú služby. V praktickej časti sa práca zameria na monitoring a zhodnotenie analýzy spolupráce subjektov verejného sektora a vybraných MNO pôsobiacich v SR v sledovanom časovom horizonte a ich vplyv na udržateľný rozvoj vybraného regiónu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
I-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ -- nezadané -- -- nezadané --

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.