Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Komparácia úrovne dosahovania cieľov stabilizačnej politiky v krajinách V4
Stav témy: schválené (Ing. Maroš Valach, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko:
Katedra verejnej správy - FEŠRR
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Ing. Denisa Hanáčková, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce je zhodnotiť úroveň naplnenia makroekonomických cieľov (cieľov stabilizačnej politiky) ako ekonomický rast, zamestnanosť, vyrovnaná platobná bilancia prostredníctvom vybraných ekonomických ukazovateľov ako hrubý domáci produkt, miera nezamestnanosti, miera inflácie, import, export v krajinách V4. V práci študent navrhne možnosti pre zlepšenie realizácie makroekonomických cieľov v praxi prostredníctvom nástrojov hospodárskej politiky štátu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-RRP regionálny rozvoj a politiky EÚ

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.