Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hodnotenie variability kvitnutia vybraných druhov na základe analýzy herbárových záznamov
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Mariana Eliašová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra ekológie - FEŠRR
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Mariana Eliašová, PhD.
Abstrakt: Herbárové záznamy sú štandardným dokladovým materiálom výskytu rastlinných druhov v území. Každá herbárová „položka“ je okrem vylisovanej rastliny povinne opatrená aj tzv. „herbárovým štítkom“ poskytujúcim podrobnejšie informácie o náleze druhu. Vzhľadom na to, že kvety sú dôležitým orgánom pri determinácii druhov, je väčšina kvitnúcich druhov v herbároch uložená práve v štádiu kvitnutia. Termín kvitnutia je zároveň dôležitým ukazovateľom fenológie druhu. Cieľom bakalárskej práce je na základe analýzy herbárových záznamov vybranej skupiny rastlín vypracovať návrh metodiky vhodnej pre využitie herbárových záznamov pre posúdenie vplyvov zmien klímy na živé sústavy. Praktická časť riešenia bakalárskej práce bude prebiehať v herbári Katedry botaniky SPU v Nitre, s cieľom sústrediť všetky potenciálne využiteľné údaje. Údaje budú následne vytriedené a analyzované pre potreby zhodnotenia ich variability a väzby na vybrané klimatické údaje.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-EMZ environmentálny manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.