Prehľad vypísaných tém - Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hodnotenie fenológie vybraných skupín bezstavovcov epigeionu opadavého listnatého lesa
Stav témy: schválené
Vedúci práce: Ing. Mariana Eliašová, PhD.
Fakulta: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Garantujúce pracovisko: Katedra ekológie - FEŠRR
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2018/2019
Navrhol: Ing. Mariana Eliašová, PhD.
Abstrakt: Bezstavovce epigeionu zahŕňajú viaceré funkčné skupiny a zabezpečujú tak v ekosystéme rôzne funkcie. Bezstavovce rovnako ako všetky živé organizmy reagujú na zmeny faktorov ich prostredia zmenou životných prejavov. Zmena klímy je v súčasnosti jedným z globálnych faktorov ovplyvňujúcich ekosystémy a ich zložky. Fenológia sa zaoberá vplyvom počasia a klímy na životné prejavy rastlín a živočíchov a je štandardným nástrojom hodnotenia vplyvu zmien klímy. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť fenológiu vybranej skupiny bezstavovcov epigeionu a porovnať fenologické javy na rôznych typoch stanovíšť opadavého listnatého lesa. Študent v prvej fáze spracuje kvantitatívne údaje zo vzoriek z padacích pascí, následne vyhodnotí sezónnu dynamiku a identifikuje fenologické javy na rôznych typoch stanovíš. V záverečnej fáze vyhodnotí väzbu týchto dvoch ukazovateľov s vybranými klimatickými ukazovateľmi.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-EMZ environmentálny manažment

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.