Přehled vypsaných témat - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Hodnotenie aktuálneho stavu obsahu ťažkých kovov v komerčne dostupných minerálnych vodách určených k ľudskej spotrebe
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
Prítomnosť ťažkých kovov (napr. Cu, Zn, Cd a Pb) v zložkách životného prostredia je stálym a aktuálnym problémom. Riziko kontaminácie resp. sledovanie bezpečnosti potravín je významné aj vo vodách určených na pitné účely (k priamej spotrebe). Komerčne dostupné minerálne vody získané pri ťažbe, spracovaní, technologickej úprave, uskladnení, preprave, až ku konečnému užívaniu môžu byť sekundárne znečistené (aj ťažkými kovmi). Z toho dôvodu je vhodný tzv. „náhodný“ typ monitoringu, ktorý zabezpečí kontinuálne sledovanie komerčne dostupných minerálnych vôd určených k ľudskej spotrebe. Pri sledovaní zmien komerčne dostupných minerálnych vôd napr. Budiš, Mitická, Baldovská, Fatra a pod. využijeme viaceré legislatívne (bezpečnostné) a metodické postupy. Zameriame sa najme na analýzu vybraných parametrov vôd napr. acidity (pH), minerálizácie (konduktometrické merania) a obsahu ťažkých kovov ako napr. Zn, Cd, Pb a Cu (analytický prístroj ECAFLOW) a i.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení