Prehľad vypísaných tém - Katedra pedológie a geológie (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Hodnotenie aktuálneho stavu obsahu ťažkých kovov v komerčne dostupných minerálnych vodách určených k ľudskej spotrebe
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt: Prítomnosť ťažkých kovov (napr. Cu, Zn, Cd a Pb) v zložkách životného prostredia je stálym a aktuálnym problémom. Riziko kontaminácie resp. sledovanie bezpečnosti potravín je významné aj vo vodách určených na pitné účely (k priamej spotrebe). Komerčne dostupné minerálne vody získané pri ťažbe, spracovaní, technologickej úprave, uskladnení, preprave, až ku konečnému užívaniu môžu byť sekundárne znečistené (aj ťažkými kovmi). Z toho dôvodu je vhodný tzv. „náhodný“ typ monitoringu, ktorý zabezpečí kontinuálne sledovanie komerčne dostupných minerálnych vôd určených k ľudskej spotrebe. Pri sledovaní zmien komerčne dostupných minerálnych vôd napr. Budiš, Mitická, Baldovská, Fatra a pod. využijeme viaceré legislatívne (bezpečnostné) a metodické postupy. Zameriame sa najme na analýzu vybraných parametrov vôd napr. acidity (pH), minerálizácie (konduktometrické merania) a obsahu ťažkých kovov ako napr. Zn, Cd, Pb a Cu (analytický prístroj ECAFLOW) a i.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia