Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Sledovanie ťažkých kovov vo vodách ako ukazovateľ hygienických rizík v lokalite Nitra - Staré mesto
State of topic: approved (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Soil Science - FAaFR
Max. no. of students: --
Proposed by: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Summary: Cieľom práce je sledovanie vybraných ťažkých kovov (ŤK) a polokovov (Zn, Pb, Cu, Cd, As a i.) v prírodných matriciach akými sú vody (určené na pitné účely, na zavlažovanie a pod.) v lokalite Nitra – Staré mesto. Získané analýzy vybraných ukazovateľov ŤK sa budú porovnávať a hodnotiť z hľadiska hygieny, bezpečnosti a legislatívy potravín.

There are no limitations of the topic