Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Sledovanie ťažkých kovov vo vodách ako ukazovateľ hygienických rizík v lokalite Nitra - Staré mesto
Stav témy: schválené (doc. Ing. Juraj Chlpík, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra pedológie a geológie - FAPZ
Max. počet študentov: --
Navrhol: Mgr. Marek Kolenčík, PhD.
Abstrakt: Cieľom práce je sledovanie vybraných ťažkých kovov (ŤK) a polokovov (Zn, Pb, Cu, Cd, As a i.) v prírodných matriciach akými sú vody (určené na pitné účely, na zavlažovanie a pod.) v lokalite Nitra – Staré mesto. Získané analýzy vybraných ukazovateľov ŤK sa budú porovnávať a hodnotiť z hľadiska hygieny, bezpečnosti a legislatívy potravín.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia